ADR

Ska du som förare transportera farligt gods över 1000 riskpoäng så krävs det att du har en ADR-Utbildning av minst typen ADR Grundkurs. Syftet med utbildningen är att göra dig medveten om vilka regler som gäller samt vilka förebyggande åtgärder man kan utföra för att motverka olyckor. ADR Grundkurs behandlar även vilka åtgärder som krävs om olyckan är framme.

ADR-Utbildning Grundkurs

I utbildningen får du lära dig korrekt hantering av farligt gods. Du får veta hur du ska arbeta förebyggande för att motverka olycksriskerna. Du ska efter ADR-Utbildningens utförande även kunna vidta åtgärder utifall en olycka skulle inträffa.
I ADR-Utbildningen tar vi upp hur man minimerar skador på både människor, miljö och egendom.

ADR Grundkurs med övningar

I våra ADR-Utbildningar ingår praktiska moment som exempelvis korrekt hantering och prioritering vid olycka där allt från hantering av spill och brandbekämpning till att ge första hjälpen ingår. Dessa praktiska övningar varvas med teori.

ADR Grundkurs – examinering och giltighetstid

Efter genomgången ADR-Utbildning med godkänt resultat så erhåller du ett ADR-intyg som är giltigt i fem år. Om du önskar att förlänga ADR-intyget så behöver du gå en Repetitionskurs och få godkänt resultat innan giltighetstiden gått ut.

ADR 1.3 utbildning

För all transport av farligt gods erfordras goda kunskaper i hur man skall dokumentera och hantera produkten, det finns även fastställda regler om vilken utbildning delaktiga i en farligt gods transport ska ha.

Denna utbildning, rör de personer som är delaktiga i transporter av farligt gods som inte omfattas av kravet på ADR-intyg, t ex vid transport av värdeberäknad mängd, begränsad mängd, reducerad mängd, lastning eller lossning eller annan hantering av farligt gods.

Personer vars arbetsuppgifter rör transport av farligt gods ska ha fått utbildning om bestämmelserna för transport av sådant gods, anpassad efter deras ansvarsområden och arbetsuppgifter, i överensstämmelse med kapitel 1.3.

Detta krav gäller exempelvis personal som är anställd av transportören eller avsändaren, personal som lastar eller lossar farligt gods, personer som skriver transporthandlingar.

Våra 1.3 kurser anpassas efter just ert behov

Kursen anpassas efter kundens/ personalens ansvar och arbetsuppgifter i godsflödet, och ger kunskap om de bestämmelser som reglerar transport av farligt gods i respektive personals arbetsuppgift.

Utbildningen innehåller
  • Allmän utbildning
  • Funktionsspecifik utbildning
  • Säkerhetsutbildning

Transport av farligt gods regleras i Sverige av följande lagstiftning:
Lag (2006:263) om transport av farligt gods
Förordningen (2006:311) om transport av farligt gods
Föreskrifter för väg-, järnväg-, sjö- och lufttransporter av farligt gods
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tillsammans med transportstyrelsen ger ut föreskrifter för de olika transportslagen.
Läs mer HÄR

Priser

Pris: ADR Grundkurs:
2-3 dagar. 3800:- exkl. moms.
* Finns möjlighet att gå en e-learnings kurs då grundkursen endast blir 2 dgr. Ring för info.

ADR Repetition:
1-2 dagar 3200:- exkl. moms.
* Finns möjlighet att gå en e-learnings kurs då rep. kursen endast blir 1 dag.

ADR Klass 1:
1 dag 1500:- exkl. moms.

Tank Grund:
1 dag 3600:- exkl. moms

Tank Repetition:
2 dagar 2900:- exkl. moms.

1.3 (ADR Light)
1 dag 1800:-/ pers. exkl moms.

Utbildningar direkt hos kund och för större grupper kontakta oss: 

Skyltar farligt gods - ADR utbildning